Interactive Online BBA

Tento studijní program již nenabízíme, doporučujeme studijní program Interactive Online MBA

Chcete získat základní manažerské vzdělání a konkurenční výhodu například v začátcích svého podnikání či na startu své profesní kariéry? Prestižní studium BBA je určeno právě pro vás! Manažerský studijní program Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration) na akreditované LIGS University představuje základní stupeň manažerského profesního vzdělávání, který je vhodný zejména pro začínající manažery, vedoucí týmu, podnikatele či další zájemce, kteří se chtějí zabývat řízením lidí.

Program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul BBA a diplom vydaný touto univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu MBA (Master of Business Administration) či MSc (Master of Science). Manažerský studijní program a vzdělávací kurzy Interactive online BBA je možné absolvovat v českém, slovenském nebo anglickém  jazyce.

Celosvětově platný titul a diplom

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Webináře  slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Jejich cílem  je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře  jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Prestižní studium BBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online BBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky či Slovenské republiky anebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia BBA (Bachelor of Business Administration)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenskýa anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia BBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program BBA je určen: absolventům středních škol s maturitní zkouškou bez manažerské praxe
 • Získaný titul: BBA (Bachelor of Business Administration)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Výhody studijního programu Interactive Online BBA

 • Získání znalostí - získáte či si doplníte teoretické znalosti zejména v oblasti managementu, ale i v dalších oblastech jako je řízení lidských zdrojů, marketing, finance, právo a další
 • Řešení modelových situací - prohloubíte si v rámci písemných prací analytické schopnosti, schopnost aplikovat nově získané znalosti či zkušenosti do vlastní praxe či do řešení modelových situací
 • Rozvoj osobnosti - rozvinete své silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim současným i budoucím profesním úkolům a cílům
 • Příprava na vyšší vzdělání - získáte teoretický základ a přípravu na vyšší stupeň profesního manažerského vzdělání, tj. na program MBA či MSc.
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání BBA (Bachelor of Business Administration) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání BBA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených webinářů pořádaných LIGS University.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o programu Interactive Online BBA (Bachelor of Business Administration)

Během celého programu Interactive Online BBA absolvuje každý student v rámci 9 modulů celkem 37 dílčích předmětů, které jsou zakončeny absolvováním e-learningového testu nebo zpracováním případové studie či zpracováním modelové situace spolu s absolvováním znalostního testu.
Celý program IO BBA je zakončen zpracováním závěrečné práce.

Studijní program Interactive Online BBA obsahuje 9 modulů a 37 dílčích předmětů:

 • Management - Základy managementu, Self management, Strategické řízení podniku, Krizový management, Řízení týmu
 • Human resources - Základy personalistiky, Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Výběr a adaptace pracovníků, Motivace a hodnocení zaměstnanců, Vzdělávání zaměstnanců, Firemní kultura
 • Marketing - Základy marketingu, Marketingové plánování, Marketingová komunikace, Mezinárodní marketing
 • Finance - Úvod do studia financí, Finanční řízení podniku, Risk management, Finanční reporting a analýzy
 • Komunikace - Základy komunikace, Internetová komunikace, Krizová komunikace, Interní komunikace, Externí komunikace
 • Etika - Společenská odpovědnost firem, Etiketa v arabských zemích, Etiketa v asijských zemích, Etiketa v evropských zemích
 • Projektový management - Projektové řízení, Procesní řízení, Projektové plánování a financování
 • IT management - IT infrastruktura, Plánování IT strategie
 • Sales management - E-business, Key Account Management, Mezinárodní obchod, Strategické řízení prodeje

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online BBA

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk),
 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online BBA

Zahájit program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu IO BBA je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování případových studií a modelových situací k jednotlivým předmětům,
 • absolvování testů znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena studia IO BBA

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů BBA.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na písemné práce,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia BBA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul BBA a diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování manažerského programu Interactive Online BBA. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Interactive Online BBA? Kontaktujte nás!