Interactive Online DBA

Potřebujete kvalitní manažerské vzdělání? Studijní program pro manažery Doctor of Business Administration (DBA) na akreditované LIGS University představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určen především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí. Program probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání a zohledňuje časové možnosti účastníků. Studujete, kdy můžete Vy, ne kdy chce škola.

Odborné webináře zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných webinářů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Webináře slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Jejich cílem je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Program je poskytován v českém, slovenském nebo anglickém jazyce ve vybrané specializaci. Je také možnost vybrat si pro jednotlivé předměty různé jazyky a absolvovat tak program Interactive Online DBA v kombinaci nabízených jazyků. Nejvyšší úroveň manažerského studia je poskytována a zajišťována americkou LIGS University, která úspěšným absolventům vydává diplom.

Manažerský program Interactive Online DBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program pro manažery "Manažerský program Interactive Online DBA" můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma manažerského studia DBA (Doctor of Business Administration)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky, resp. individuálně
 • Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma manažerského vzdělávání: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia DBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program DBA je určen: absolventům druhého stupně vysokých škol (Mgr. nebo Ing. či jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc) s minimálně 5 letou manažerskou praxí
 • Získaný titul: DBA (Doctor of Business Administration)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Studium DBA s možností kombinace jazyků studia

Pokud byste chtěli studovat DBA v čeština i v angličtině, tak je to možné. Kombinace jazyků studia spočívá v tom, že si student může vybrat, které předměty bude absolvovat v ČJ a které v AJ.

Většinou si jeden jazyk zvolíte jako základní. V něm pak máte prostředí studentského systému, většinu předmětů a píšete v něm disertační práci. Ostatní vybrané předměty absolvujete v angličtině, tzn. máte v tomto jazyce studijní materiály, zpracováváte v něm seminární práci a skládáte e-learningový test. Také v něm komunikujete s tutorem daného předmětu. Podmínkou je velmi dobrá znalost jazyků, ve kterých chcete studium DBA absolvovat.  

Upozorňujeme, že studijní program DBA v angličtině je dražší, proto se při kombinaci ČJ a AJ výsledná cena programu stanovuje individuálně dle počtu předmětů v AJ a ČJ. V případě zájmu o kombinované jazykové studium vás prosíme o vaši předběžnou volbu základního jazyka a volbu počtu předmětů v "druhém" jazyce. Rádi vám následně zašleme kalkulaci ceny.

Výhody studia Manažerského programu Interactive Online DBA

 • Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Výběr specializace – možnost vybrat si z více specializací.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině, slovenštině a angličtině či v jejich kombinacích.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma manažerského vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma manažerského vzdělávání využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených webinářů pořádaných LIGS University.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o Manažerském programu Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration)

 • ovládnete nejrůznější nástroje řízení a budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
 • naučíte se lépe chápat prostředí, ve kterém jste profesionálně činní a prostřednictvím toho si vytvoříte schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy,
 • vybudujete si kritické myšlení, poznáte techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost v praxi,
 • naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací,
 • naučíte se efektivně a přesvědčivě formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
 • výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření s praktickým dopadem do řešené vybrané oblasti.

Struktura doktorského programu:

Během celého manažerského vzdělávacího programu Interactive Online DBA každý účastník absolvuje celkem 12 předmětů: 4 předměty specializace (dle výběru účastníka programu), 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka programu, nesmí se shodovat s předměty zvolené specializace) a 4 předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce (shodné pro všechny účastníky).

Specializace manažerského vzdělávacího programu Interactive Online DBA (účastník si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje čtyři předměty):

Specializace Management Specializace Marketing
Management Global Marketing
Strategic Management Marketing Communication
Project Management Managed Communication with the Media
Risk Management The Internet as Part of the Communication Marketing Strategy
Specializace Finance Specializace HR Management
Financial Management Management
Risk Management HR Management
Financial Reporting and Analysis Planning and Development of Human Resources
Financial Markets and Investments Recruitment and Selection
Specializace Environmental Management Specializace Forestry Management
Global Climate Change World Forestry
Global Environmental Problems World Game Management
Environmental Education Timber Trade
Protection of the Environment Forest Technology

Volitelný modul programu Interactive Online DBA (účastník si volí 4 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty zvolené specializace):

 • Management
 • Strategic Management
 • Project Management
 • Process Management
 • Financial Management
 • Risk Management
 • Financial Markets and Investments
 • Financial Reporting and Analysis
 • Managerial Accounting
 • Strategic Management of Sales
 • E-Commerce
 • HR Management
 • Planning and Development of Human Resources
 • Recruitment and Selection
 • The Internet as part of the Marketing Communication Strategy
 • Marketing Communication
 • Global Marketing
 • Corporate Social Responsibility
 • Change Management
 • International Trade
 • Team Management
 • Crisis Management

Modul Metodologie a příprava disertační práce (shodný pro všechny účastníky):

 1. Projekt I. - Metodologie a návrh
 2. Projekt II. - Přehled literatury a teoretický základ
 3. Projekt III. - Průzkum a analýza dat
 4. Projekt IV. - Konzultace a zpracování projektu

Publikační činnost

V průběhu programu Interactive Online DBA student publikuje min. čtyři odborné články, které by měly souviset s disertační prací a zvolenou specializací.

Podmínky přijetí ke studiu Manažerského programu Interactive Online DBA

 • znalost zvoleného jazyka výuky
 • VŠ vzdělání 2. stupně (Mgr.; Ing. nebo jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc),
 • manažerská praxe minimálně 5 let,
 • předpoklad pro samostatnou odbornou práci.

Dokumenty potřebné k přijetí doktorského studia DBA:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem při manažerském studiu je Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh Manažerského programu Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration)

Zahájit manažerské vzdělávání je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Program probíhá pod vedením školitele Interactive Online formou. Studijní povinnosti účastníka programu Interactive Online DBA jsou rozděleny na povinné a doporučené:

Povinné aktivity v rámci doktorského studia DBA:

 • zpracování seminárních prací a složení e-learningového testu ze všech předmětů zvolené specializace a volitelného modulu,
 • absolvování modulu Metodologie a příprava disertační práce,
 • individuální nastudování teoretického základu,
 • publikační činnost (min. 4 články na odborné téma),
 • vypracování disertační práce,
 • obhajoba disertační práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb účastníka manažerského vzdělávání):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.
 • doporučené webináře (online semináře s možností komunikace s tutorem pomocí chatu) probíhají ve frekvenci cca 3 do měsíce, trvají zpravidla 2 hodiny. Témata jsou vyhlašována v předstihu. Aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech programů, účast je tedy závislá pouze na zájmu a časových možnostech studenta.
 • studijní pobyt v Honolulu, Hawaii.

Cena manažerského doktorského studia

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • odbornou supervizi školitele,
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • konzultace, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • e-learningové zkouškové testy,
 • nepovinná setkání s tutory (webináře apod.),
 • poplatek za závěrečnou zkoušku.

Absolventi manažerského studia DBA získají diplom LIGS University

Po ukončení manažerského vzdělávacího programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul DBA (Doctor of Business Administration) a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz k manažerskému studiu? Kontaktujte nás!