Executive MBA v českém jazyce

Chcete získat kvalitní manažerské vzdělání? Manažerský program Executive MBA (Master of Business Administration) na akreditované LIGS University je určen především časově zaneprázdněným manažerům na středním a vyšším stupni řízení. Program je připraven s důrazem na maximální využitelnost získaných poznatků a dovedností v praxi. Vzdělávání je realizováno v češtině formou blended learning, která výrazně zvyšuje jeho efektivitu, neboť kombinuje osobní setkávání studentů a tutorů programu (8 dvoudenních tutoriálů v rámci celého programu) se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů. Program je poskytován LIGS University v ČR a po jeho ukončení získají absolventi diplom vydaný americkou LIGS University) a v manažerském vzdělávání mohou pokračovat v programu Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration) nebo Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy).

Nejbližší datum zahájení nové studijní skupiny programu Executive MBA vám sdělíme obratem, pokud využijete naší stránku KONTAKT.

Pokud máte zájem o více informací k manažerskému studiu Executive MBA, kontaktujte nás, prosím.

Délka a forma studia Executive MBA

 • Délka programu: 2 roky
 • Jazyk programu: čeština
 • Forma programu: blended learning (tato forma studia výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání, neboť kombinuje osobní setkání studentů a tutorů (tutoriály,odborné semináře, osobní konzultace) se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů).
 • Zahájení studia: po dohodě s manažerem studijních programů. Kontaktujte nás!
 • Ukončení studia: absolvent získá profesní titul MBA
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník vám zašleme obratem.

Mezinárodně platný profesní titul MBA

Výhody studijního programu Executive MBA

 • Praxe – workshopy, semináře a manažerské tréninky jako součást programu, důraz na praktický přínos vzdělávání.
 • Výběr specializace – možnost volby specializace (zpracování závěrečného projektu).
 • Úspora času – blended learning forma vzdělávání (víkendová soustředění kombinovaná se samostudiem).
 • Kontakty – příležitost k navázání osobních kontaktů s ostatními studenty a tutory programů v průběhu vzdělávání a na akcích pořádaných LIGS University.
 • Podpora – konzultace s tutory dohodnutou formou, organizační a informační podpora ze strany oddělení manažerských programů a Studentského informačníhosystému.
 • Zdroje – kompendia, prezentace, další učební materiály a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání,vlastní knihovna.

Program Executive MBA vám pomůže

 • vytvořit si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe,
 • „„připravit se na kariéru ve vrcholovém managementu prostřednictvím rozvoje a zdokonalení vlastních dovedností,
 • „„naučit se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí,
 • „„pochopit principy fungování organizací a managementu, „„naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
 • „„rozvíjet vaše silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim budoucím profesním úkolům a cílům,
 • „„získat a prohloubit si praktické znalosti a dovednosti ihned využitelné v praxi.

Názor absolventa programu Executive MBA

Základní informace o programu Executive MBA

Během celého manažerského vzdělávacího programu Executive MBA absolvuje každý student celkem osm tutoriálů (dvoudenní víkendová soustředění, která se konají zpravidla v pátek a sobotu), v rámci kterých probíhají praktické workshopy a tréninky.

Program Executive MBA obsahuje pět modulů:

 • I. Management - Modul Management je zaměřen na hlavní oblasti řízení, ve kterých si účastníci prohlubují své manažerské znalosti a dovednosti především prostřednictvím předávání zkušeností, praktických tréninků a rolových her. Tento modul v sobě zahrnuje např. strategický management, krizový management apod.
 • II. Projektový management - Modul Projektový management je zaměřen na oblasti, které zahrnují problematiku projektového a procesního řízení a projektového financování. Modul je připraven na prakticky koncipovaném obsahu podporujícím bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.
 • III. Human Resources - Cílem modulu se zaměřením na Human Resources je rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů v oblasti řízení lidských zdrojů. Hlavní náplní tohoto modulu jsou metody a postupy týkající se strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, motivace a hodnocení zaměstnanců, personálního auditu a dalších personálních činností. Dále se modul zaměřuje
  na problematiku firemní kultury, manažerské psychologie atd.
 • IV. Marketing a komunikace - Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům odbornou (teoretickou i praktickou) průpravu v oblasti marketingu a komunikace. Hlavní náplní tohoto modulu je zvládnutí zásad správné externí i interní komunikace. Studenti si prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v oblasti krizové komunikace, sponzoringu a eventů, public relations atd. Dále se seznámí s principy, speciifiky a nástroji globálního marketingu a s nástroji marketingové komunikace.
 • V. Finance - Modul Finance seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s problematikou finančních trhů a jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Dále se zabývá finančním plánováním a rozpočtováním a provázaností strategických
  cílů. Součástí modulu je i problematika risk managementu. Jednotlivé moduly jsou zakončeny zpracováním týmové případové studie a její obhajobou. Program Executive MBA je zakončen zpracováním individuálního závěrečného projektu ze zvoleného modulu a jeho obhajobou.

Průběh vzdělávacího programu pro manažery

Aktivity studentů jsou rozděleny na povinné, doporučené a nadstavbové. Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • účast na tutoriálech – celkem osm dvoudenních tutoriálů (pátek a sobota) v rámci celého programu,
 • zpracování týmových případových studií (z každého modulu jedna případová studie),
 • týmová obhajoba případových studií,
 • individuální vypracování závěrečného projektu (ze zvoleného modulu),
 • individuální obhajoba závěrečného projektu.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • webináře (online semináře) na vybraná témata z nabídky LIGS University, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • konzultační hodiny s tutory – individuálně dle dohody.
 • Nadstavbová aktivita (není zahrnutá v ceně programu): jazykový pobyt na Hawaii.

Podmínky přijetí ke studiu Executive MBA (Master of Business Administration)

 • znalost českého či slovenského jazyka
 • VŠ vzdělání 2.stupně nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Executive MBA (Master of Business Administration)

Zahájit MBA program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu je nutno absolvovat):

* individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,

* účast na tutoriálech – celkem osm dvoudenních tutoriálů (pátek a sobota) v rámci celého programu,

* zpracování týmových případových studií (z každého modulu jedna případová studie),

* týmová obhajoba případových studií,

* individuální vypracování závěrečného projektu (ze zvoleného modulu),

* individuální obhajoba závěrečného projektu.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Executive MBA (Master of Business Administration)

Bližší informace k aktuální ceně po datu vám poskytne manažer studijních programů.

Kurzovné zahrnuje:

 • písemné a elektronické materiály,
 • povinné workshopy, semináře či tréninky,
 • stravu na tutoriálech,
 • ubytování na tutoriálech, které se konají mimo Prahu,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • osobní, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MBA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu získají úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MBA a diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování manažerského programu Executive MBA. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Executive MBA (Master of Business Administration)? Kontaktujte nás!