Interactive Online PhD

Chcete zahájit studium PhD? Doktorský studijní program Doctor of Philosophy (PhD) na akreditované LIGS University představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen všem, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti v různých oborech a oblastech a chtějí poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti. Studium PhD probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání a zohledňuje časové možnosti účastníků. Studujete, kdy můžete Vy, ne kdy chce škola.

Odborné webináře zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených webinářů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Webináře slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Jejich cílem  je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Doktorský studijní program PhD je poskytován v českém, slovenském nebo anglickém jazyce ve vybrané specializaci. Je také možnost vybrat si pro jednotlivé předměty různé jazyky a absolvovat tak program Interactive Online PhD v kombinaci nabízených jazyků. Studium je poskytováno a zajišťováno akreditovanou americkou LIGS University, která úspěšným absolventům vydává diplom.

Studium Interactive Online PhD můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program "Interactive Online PhD" můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia PhD (Doctor of Philosophy)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky, resp. individuálně
 • Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma vzdělávání: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia PhD: kdykoliv v průběhu roku
 • Program PhD je určen: absolventům druhého stupně vysokých škol (Mgr. nebo Ing. či jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc), vzhledem k charakteru programu není požadována manažerská praxe.
 • Získaný titul: PhD (Doctor of Philosophy)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Výhody studia Interactive Online PhD

 • Výběr specializace – možnost vybrat si z více specializací.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině, slovenštině a angličtině či v jejich kombinacích.
 • Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu PhD studia doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o studiu Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy)

 • naučíte se lépe pochopit prostředí, ve kterém působíte, či které vás zajímá do většího detailu,
 • ovládnete nejrůznější vědecko-výzkumné oblasti, naučíte se formulovat hypotézy pro vybranou oblast a ty potvrzovat či vyvracet, budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
 • vybudujete si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost ve zkoumané oblasti
 • naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací, efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
 • výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření v řešené oblasti,
 • posílíte své profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů.

Struktura doktorského programu PhD:

Program Interactive Online PhD se skládá celkem z 10 předmětů. Student absolvuje 2 předměty zvolené specializace (dle výběru), 2 předměty z volitelného modulu (dle výběru) a 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty). Nedílnou součástí programu Interactive Online PhD je publikační činnost.

Specializace programu Interactive Online PhD.  Student si volí jednu specializaci, která je složena ze dvou předmětů.

Management Marketing
Management Globalní Marketing
Strategické řízení Marketingová komunikace
 Finance Projektový management
Finanční řízení Projektové řízení
Risk management Řízení týmu
HR management Soukromé právo
Řízení lidských zdrojů Soukromé právo
Plánování a rozvoj lidských zdrojů Právní filosofie a teorie práva
 
Veřejné právo
Veřejné právo
Lidská práva a základní svobody

Volitelný modul studijního programu Interactive Online PhD (účastník si volí 2 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty zvolené specializace):

 Management

 Strategické řízení

 Projektové řízení

 Procesní řízení

 Finanční řízení

 Risk management

 Finanční trhy a investování

 Finanční reporting a analýzy

 Manažerské účetnictví

 Strategické řízení prodeje

 E-Commerce

 Řízení lidských zdrojů

 Plánování a rozvoj lidských zdrojů

 Nábor a výběr pracovníků

 Marketingová komunikace

 Internetová komunikace

 Globální marketing

 Řízení týmu

 Soukromé právo

 Právo mezinárodního obchodu

 Právní filosofie a teorie práva

 Evropské správní právo

 Právo firemních financí

 Metodologie právního myšlení

 Veřejné právo

 Lidská práva a základní svobody

 Ústavní srovnávací právo

 Evropské soutěžní právo

 Stát a právo

 Společenská odpovědnost firem

 Krizové řízení

 Řízení změn

 Mezinárodní obchod

Předměty Vědecko-výzkumného modulu

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

 Metodologie výzkumu

 Projekt I - Návrh

 Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ

 Projekt III - Metodologie psaní

 Projekt IV - Průzkum a analýza dat

 Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Publikační činnost

V průběhu programu Interactive Online DBA student publikuje min. čtyři odborné články, které by měly souviset s disertační prací a zvolenou specializací.

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online PhD

 • znalost zvoleného jazyka výuky
 • VŠ vzdělání 2. stupně (Mgr.; Ing. nebo jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc),
 • předpoklad pro samostatnou odbornou práci.

Dokumenty potřebné ke studiu PhD:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem při manažerském studiu je Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh studia Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy)

Zahájit manažerské vzdělávání je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Program probíhá pod vedením školitele Interactive Online formou. Studijní povinnosti účastníka programu Interactive Online PhD jsou rozděleny na povinné a doporučené:

Povinné aktivity v rámci doktorského studia PhD:

 • zpracování seminárních prací a složení e-learningového testu ze všech předmětů zvolené specializace a volitelného modulu,
 • absolvování Vědecko-výzkumného modulu,
 • individuální nastudování teoretického základu,
 • publikační činnost (min. 4 články na odborné téma),
 • vypracování disertační práce,
 • obhajoba disertační práce.

Doporučené aktivity:

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • studijní pobyt v Honolulu, Hawaii.

Cena kurzovného, doktorského studia PhD

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • odbornou supervizi školitele,
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • konzultace, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • e-learningové zkouškové testy,
 • účast na doporučených webinářích.
 • poplatek za závěrečnou zkoušku.

Absolventi studia PhD získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive Online PhD. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu PhD? Kontaktujte nás!